خدمات آموزشی

 • نحوه تست و کنترل باکتری و قارچ محلول
 • نحوه تست و کنترل باکتری و قارچ محصول نهایی
 •  نحوه انجام تست delemine بسته بندی
 • نحوه تست چسب اتیکت
 •  نحوه تست میکرون اتیکت
 •  نحوه تست گرادیان درب
 •  نحوه تست درز درب
 •  تست تهویه محصول نهایی
 •  نحوه طراحی و تاسیس بر اساس شرایط و ویژگیهای آزمایشگاه
 •  بهداشت و تمیزی واحد تولیدی
 • بهداشت و تمیزی سیستم
 • بهداشت و تمیزی آزمایشگاه
 • نحوه لباس پوشیدن در آزمایشگاه
 • آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی
 • کاربرد مناسب تجهیزات
 •  نحوه کالیبراسیون تجهیزات
 •  نحوه تست و کنترل باکتری و قارچ کاغذ
 •  نحوه تست و کنترل باکتری و قارچ اسانس
 • نحوه تثبیت مقدار کل ماده خشک اسانس