ULANYLAN ENJAMLARYŇ ÜPJÜNÇILIGI, ÇALŞYLMAGY WE GURULMAGY

Anka Kimya desganyň gurluşygynda zerur bolan enjamlary we gurallary wagty we baha boýunça tygşytlamak maksady bilen ulanylan enjamlaryň bazaryny yzarlap, size laýyk bolanlaryny kesgitleýär. Şol sanda hünärmen toparymyz bilen ekspertize geçirip anyk bahalary kesgitleýäris. Zerur bolan üýtgeşmeleri we abatlayyş işlerini geçirip Kompaniýamyzyň kepilliginde desgalarymyz gurlar, şahsy okuwlar berler, ätiýaçlyk bölekleri we harajatlar üpjün ediler. Zerur bolan ýagdaýlarda abatlaýyş hyzmatlary berler.