FASON ÖNÜMÇİLİGİ

Rugsatlarymyza we desgalarymyza laýyk gelýän fason önümçiligini amala aşyryp boljak önümler:

 • Açyk atyr (30-50-100ml) – Saglyk ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Galam atyr (5-8-20ml) – Saglyk ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Kolonya – Saglyk ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Bambuk ysy – Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Otag we ulag atyry – Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Tekerýalpyldadyjy – Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Torpeda ýalpyldadyjy – Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Tekerin gurşawyny ýalpyldadyjy – Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Motor arassalaýjy we ýalpyldadyjy ýag- Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Köpürjikli gubkasyz ulag ýuwmak üçinýag – Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Ulag şampuny – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Lakly ulag şampuny -Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Benzin üçin goşundy -Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Mazut goşundy -Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Inýektor arassalayjy – Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Bor goşundyly motor goşundysy -Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Inçe çyzgy aýyryjy pasta – Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Galyň çyzgylary aýyryjy pasta
 • Tolkunly şekilleri aýyryjy pasta – Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Teflon lak-Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Boýag goraýjy – Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Ýokary ýalpyldy berýän Showroom lagy – Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Ýagşy aýyrýan ýag – Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Buz eredýänýag- Söwda we gümrük ministrligineýüz tutmak zerurlygy
 • Çalt täsir edýän lak -Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Smola we bitum aýyrýan ýag-Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Deri gözegçilik we ýalpyldadyjy ýag – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Bugun öňüni alýan ýag- Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Aýna arassalaýan ýag-Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Ginişleýin içerini arassalaýjy ýag- Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Tomusda ulanylýan aýna suwy (spirtli) – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Türkiýe birinji gezek. Tomusda ulanylýan aýna suwy (spirtsiz) – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Gyşda ulanylýan aýna suwy – 20 (spirtli) – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Gyşda ulanylýan aýna suwy – 30 (spirtli) – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Gyşda ulanylýan aýna suwy – 40 (spirtli) – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Türkiýe birinji gezek. Gyşda ulanylýan aýna suwy – 20 (spirtsiz) – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Türkiýe birinji gezek. Gyşda ulanylýan aýna suwy – 30 (spirtsiz) – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Türkiýe birinji gezek. Gyşda ulanylýan aýna suwy – 40 (spirtsiz) – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Arassa suw
 • Akkumulýator kislotasy
 • Bir gezeklik ulanylýan sinek kowýan aýna şampuny – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Gijikdiryän pürkgüç – Saglyk ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Typdyryan pürkgüç – Saglyk ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Feromon Söýgi atyry – Saglyk ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Ulag we kosmetika toparyndaky sanawda bolmaýan ähli önümleriň önümçiligini amala aşyrý
 • Nano-tehnologiýa motor gorag önümi -Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Nano-tehnologiýa plastmassa, winil bölekleri goraýjy önüm – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Nano-tehnologiýa aýna goraýyş önümi – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Nano-tehnologiýa mata goraýyş önümi – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Nano-tehnologiýa keramiki enjamlary goraýjy önümi – Söwda we gümrük ministrligine ýüz tutmak zerurlygy
 • Çyg esgi görnüşleri – Saglyk ministrligine ýüz tutmak zerurlygy

Fason önümiň öndürilmegini talap edýän kompaniýada bolmagy zerur bolan resminamalar

 1. Şertnamaly jogapkärçilikli müdir
 2. Dogry synpda amala aşyrylýan kysym hasaba alyş resminamasy
 3. Fason şertnamasy (notarius tarapyndan tassyklanan)

Bellik: Ylalaşyk we ýüz tutmalar berlenden soňra ähli önümleriň resminamalarynyň bir nusgasy Kompaniýamyzda bolmaly.

Fason önümçiligini amala aşyrýan kompaniýada zerur bolan resminamalar:

 1. Başga arassaçylyk guramaçylygynyň rugsatnamasy
 2. Möçberiniň kepilnamasy
 3. Saglyk ministrliginiň göz öňünde tutýan görnüşinde kadalaşdyrylan gurluş
 4. Jogapkär müdir
 5. Himiýa işgäri
 6. Ýangyn müdirliginiň kepilnamasy
 7. Saglyk ministrliginiň göz öňünde tutýan görnüşinde taýýarlanan BARLAGHANA

Bellik: Fason haryt öndürilmegini talap edýän kompaniýa ylalaşygyň goşundysynda görkezilyän resminamalaryň ählisini öndüriji kompanýidan talap etmäge jogapkär bolup durýar, ýetmeýän we bolmadyk resminamalardan birmeňzeş görnüşde fason öndüryän kompaniýa jogapkär bolup durýar.