MASLAHATÇYLYK

Iş pudagyna täze başlajak ýa-da başlaýan işleýän üstünligine ýetmedik ähli kompaniýalara doly ulanmaga tabşyryş desgalarynyň gurulmagynda, desganyň gaýtadan dikeldilmeginde, barlaghanalaryň gurulmagynda, barlaghana okuwlarynda, guramaçylyk şahslaryň döredilmeginde, kysym we daşky görnüşiniň dizaýnyndan, internet sahypasy, etiket gap dizaýny we ähli desganyň enjamlary bilen bagly üpjünçilik maslahatlaryny berýäris.

Pudakda 53 ýyllyk tejribämiz boýunça ähli satyn alnan işlerimiz iň amatly görnüşde amala aşyrylýar. Aýlyk 3000 ýewro tölegi bolan bu hyzmatymyz 2017-nji ýyldan başlap ýyllyk haryt satyn alyş şertnamasyny baglaşan ähli müşderilerimiz we müşderi dalaşgärlerimiz üçin tölegsiz bolar.

Giňişleýin maglumatlar we bahalar üçin bizin bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris