ÖNÜMLERI

Kompaniýamyz çyg esgi önümçiliginiň dürlüligi boýunça 120 sany önüm bilen dünyäde lider bolup durýar.

Önümçiligimizde ýaňy dogan çaga, 3-12 aylyk çaga, 1-3 yaşyndaky çaga, 3 we ondan uly ýaşdaky çaga, umumy ulanyş, makiýaž arassalama, genital ýeri arassalamak, antibakterial arassaçylyk, çagalar üçin çüýşejik we oýunjak arassalaýjy, deodorant täsirli, siňek kowujy serişde, aýna LÇD we lýustra arassalaýjy, dyrnak çalgylaryny arassalayjy, torpedany ýalpyldadyjy, aýakgaplary ýalpyldadyjy, ulaglary ýalpyldadyjy, örtükleri arassalaýjy, dodaklary galňaşdyrýan serişde, çyglandyrýan täsirli, agyryny aýyryjy, hajathana kagyzy, hassalaryň arassaçylyk serişdeleri, gury şampun, itleriň, pişikleriň ayak yzlaryny arassalaýjy, itler, pişikler üçin gury şampun we olar üçin gulak arassalaýjy we göz çyrpyklaryny arassalaýjy we ş.m. onlarça önümlere eýe bolup durýarys.

Önümçiligimizde bar bolan ähli önümler el bilen gönüden-göni galtaşýan we esasan adamyň endamynda ulanylýanlygy sebäpli, ähli şekil berme işlerimiz dünýä saglyk guramaçylygy, Türkiýe saglyk ministrliginiň göz öňünde tutan tebigy himiki we kg-my 30 ýewrodan ýokary bolan ýörite goraýyjy serişdeler ulanylýar. Satuw portfoliomyzdaky ähli önümler halkara akkreditasiýasy bolan barlaghanalar tarapyndan 6 aýda bir gezek dermatologiki synag, mikrobiologiki synag, durnuklylyk synagy geçirilýär. Ähli önümlerimiziň saglyk sertifıkatlary, MSTS, TDS resminamalary bar.

Kompaniýamyz soňky 10 ýylyň dowamynda dünýäniň lideri bolup durýan öl esgi öndürijilerine maslahatçylyk, önüm we üpjünçilik hyzmatlaryny berýär. Jemi 26 ýurtda giňişleýin eksporty bolan kompaniýamyz iş alyp barýan fırmalary ýurtlaryň in gowy we nusgalyk öndürijileri bolmagyna ýardam berýär.

NÄME ÜÇİN ANKA KİMYA?

  • Türkiýede öz pudagy boýunça başga arassaçylyk guramaçylygynyň rugsatnamasy bolan ýeke-täk kompaniýa
  • Önümçilik resminamalary bilen bir hatarda kemçiliksiz ähli ISO resminamalary bar.
  • Desganyň gurluşygyndan başlap barlaghana okuwyna, gaplama, etiketka dizaýny, gap dizaýny, müşderi üçin ýörite önümçilik dizaýny berýän ähli prosesde müşderiniň ýanynda bolup durýan ýeke-täk kompaniý
  • Ph sazlaşygy zerur bolmaýan ýeke-täk ergin öndüriji.
  • Ergin bilen göniden-göni efır ýagyny önümçiligini alyp barýan ýeke-täk kompaniýa
  • Ekstra yan ürün gerekmeden dünyadaki en basit üretim prosesi. (su + solüsyon + esans)
  • Goşmaça beýleki önümler zerur bolmazdan dünýädäki iň sada önümçilik prosesi (suw+ergin+efir ýagy)
  • Halkara derejede akkreditirlenen barlaghanalarda öz önümlerini 6 aýda bir gezek synagdan geçirýän ýeke-täk kompaniý
  • Amatly şertleri bolan kompaniýalarda, BAKTERIÝA, KÖMELEK, HEK ÝÜZE ÇYKMAÝANDYGYNY KEPILLENDIRÝÄN ÝEKE-TÄK KOMPANIÝA.
  • Dünyäniň ähli ýerinde kemçiliksiz üpjünçiligi amala aşyrýan ýeke-täk kompaniýa.

Ergin kompaniýamyzyň ortaça 3.5 yewro – 22 yewro aralygynda üýtgäp durýar. Gaplama ölçegi 30kg, 220kg, 1000kg polietilen gaplar görnüşindedir. Giňişleýin maglumatlar we bahalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Siz hormatly müşderilerimize öz sebitiňiziň baş we nusgalyk desgasy we kysymyňyzy bazaryň lideri ýagdaýyna getirip bilmek üçin hünärmen işgärlerimiz hyzmatyňyzda.

Kompaniýamyz efîr ýagynyň önümçiliginde giňişleýin öl esgi we ýuwujy serişdeleriň dürli görnüşlerinde ulanyp, 5 ýyllyk efır ýagyny öndürýän geçmişi bolan 50 görnüşdäki önümi portfoliýa girizilendir.