GAPLAMA

Öl esgileriň gaplanmagynda ilki bilen önümde ýola çykyp, önümimize ýörite dizaýn edýäris. Dizaýn işinden soň önümiň düzüminiň sanyna görä we dizaýna görä reňki, mikrony kesgitlenip, müşderimiziň talaby boýunça yalpyldawuk, solak ya-da solakdan lak şekilinde basylýar.

Reňki boýunça silindr tölegimiz 300 ABŞ dollary, emma 2017-nji ýylda 5000 kg we ondan köp sargytlarymyzda silindr tölegi Kompaniýamyz tarapyndan üpjün ediler, bu hem ortaça 6 reňki dizaýn boýunça müşderimize 1800 ABŞ dollary tygşytlar.

Hil barlagy geçirilen gaplarymyz 3 günlük delemin1 synagyndan geçirilip, barlaghana netijesiniň amatly bolmagy netijesinde üpjün ediler.

Giňişleýin maglumatlar we bahalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy hayyş edýäris.